emailadres wachtwoord

Visie & Missie

Visie
OBS De Linde is algemeen toegankelijk voor de leerplichtige kinderen en is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. De school staat open voor iedereen.

OBS De Linde wil staan voor een ontwikkeling, waarin op alle niveaus de balans gezocht wordt tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze school is een naar buiten gerichte organisatie; de school staat midden in de maatschappij. We investeren  in de medewerkers; het personeel is het kapitaal van de organisatie en het gezicht naar buiten.

De school wil een lerende organisatie zijn met aandacht voor kwaliteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid.

Concrete uitwerking van deze visie is dat we in 2019 bekend willen staan als: "De Linde is dé  fijne plek voor kinderen om naartoe te gaan". Waar ze vanuit een veilige, geborgen, boeiende en rijke leeromgeving, de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zowel op cognitief, creatief, sociaal en cultureel gebied”.

Missie

OBS De Linde hanteert de missie om een optimale onderwijskwaliteit te realiseren met behulp van adaptief onderwijs. Leerlingen moeten met behulp van beschikbare middelen het onderwijs ontvangen dat ze nodig hebben voor hun individuele ontwikkeling. Uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen. In ons onderwijs is afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van een leerling cruciaal. Levensbeschouwelijke, onderwijskundige en maatschappelijke elementen zullen er deel van uit maken. Er wordt uitgegaan van een lerende organisatie, waarbij er voor de leerlingen een veilige leer- en werkomgeving wordt gecreëerd.

Het is een school, waar kinderen zich breed ontwikkelen, waar kinderen zich bovenal veilig voelen en waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel en cultureel gebied.

Het is juist die school, waar we vanuit het samenzijn en het elkaar stimuleren, tot een optimale en brede ontwikkeling komen.

Kernwaarden van ons handelen zijn dan ook: Veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid, respect en aandacht.